Infomercieel VerzekeringenMagazine #36 Juli - September 2022

AMMA Verzekeringen

Infomercieel

AMMA Verzekeringen

AMMA Verzekeringen

La durée du travail des médecins (hospitaliers)

U ontvangt een klacht? U komt in aanraking met een rechtbank, een deurwaarder, een advocaat? Wie zal de kosten hiervan betalen? Bent u hiervoor verzekerd? Hoe bepaalt u welke dekking in werking treedt?

Beroepsaansprakelijkheid

Het verzekeringscontract beroepsaansprakelijkheid is een contract waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt enerzijds u te verdedigen tegen vorderingen van derden en anderzijds uw schade-eis te voldoen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft dus tot doel uw patrimonium te beschermen in geval van een burgerlijke fout.

Indien u betreffende uw beroepsaansprakelijkheid aangesproken wordt, zal de verzekeraar u verdedigen vanaf het ogenblik dat er een klacht wordt ingediend. Hij zal het beheer van het volledige dossier overnemen.

Daarom heeft de verzekeraar "de leiding van het geschil (cf. artikel 143 van de verzekeringswet). De verzekeraar verdedigt zijn eigen belangen.

Dit houdt onder meer in dat het de verzekeraar is die:

de te volgen strategie bepaalt;

alle kosten en andere procedurekosten betaalt;

zijn advocaten kiest en mandateert en afspraken maakt rond hun honoraria;

beslist of er in der minne wordt geregeld of er een procedure voor het gerecht zal gevoerd worden;

in geval van een regeling in der minne de vergoeding bepaalt.

Dit alles op zich is logisch aangezien het de portefeuille is van de verzekeraar die rechtstreeks geraakt wordt door dit schadedossier. De verzekeraar betaalt in de plaats van de verzekerde. le portefeuille de l’assureur qui est directement touché par le dossier sinistre. L’assureur va payer en lieu et place de l’assuré.

Rechtsbijstand

Anderzijds, indien er een strafrechtelijke vervolging tegen u wordt ingesteld naar aanleiding van een schade gedekt door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering1 of u wenst zelf, van een aansprakelijke derde partij, een vergoeding van opgelopen materiële of lichamelijke schade te verkrijgen naar aanleiding van een ongeval, dan zal de waarborg rechtsbijstand van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering tussenkomen.

1. 1. Op voorwaarde dat de burgerlijke belangen zijn geregeld.

L'assurance protection juridique a pour objet de couvrir les frais liés à une procédure.

De gevolgen van de juridische procedure (veroordeling tot een geldboete, gevangenisstraf, strafblad, slachtoffer van een schade, veroorzaakt door een derde of een andere) maken geen deel uit van de verzekeringsdekking.

Deze verzekering kan als bijkomende waarborg worden afgesloten in een verzekeringscontract (BA Beroep, Brand, Auto …) of apart worden afgesloten bij een gespecialiseerde verzekeraar.

De rechtsbijstandsverzekeraar verleent diensten, verdedigt de belangen van de verzekerde en vergoedt de kosten van de verdediging (portefeuille van de verzekerde).

Voorbeelden:

Strafrechtelijke procedures: dagvaarding voor de strafrechtbank, verhoor van Salduz ... citation devant le tribunal correctionnel, audition

Verhaal : slachtoffer van agressie ...

ln beide gevallen, heeft u dan de vrije keuze van een advocaat gezien het uw belangen zijn die op het spel staan. Let er wel op: de inhoud van deze dekking kan van polis tot polis grondig verschillen.libre choix de l’avocat puisque ce sont vos intérêts qui sont en cause. Faites cependant bien attention : le contenu de cette couverture peut s'avérer très différent d'une police d’assurance à l’autre.

Conclusie

Wanneer de portefeuille van AMMA wordt getroffen en AMMA dus zijn eigen belangen verdedigt, komen wij in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsdekking terecht.

Wanneer de portefeuille van de verzekerde (bv. het risico op een strafrechtelijke boete) en/of de reputatie van de verzekerde worden aangetast en dus de eigen belangen van de verzekerde in het gedrang komen, bevinden wij ons in het kader van de rechtsbijstandsdekking.

Ter herinnering: de wettelijke bepalingen betreffende het beroepsaansprakelijkheidsluik zijn niet dezelfde als die betreffende het rechtsbijstandsluik.

Vous souhaitez vous plus d'informations ?

Contactez AMMA Assurances par téléphone au 02/209 02 21 ou par e-mail via consult@amma.be

Consultez notre site web :

Vous souhaitez plus d'informations sur le sujet ou sur nos assurances?

Contactez AMMA Assurances T.: 02/209.02.21 consult@amma.be

    Door in te schrijven op de nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van informatie van Hospitals.be